Kosova Thotë

Qasja dhe regjistrimi Kosova Thotë

Merrni pjesë në rishikimet aktuale të produkteve, shërbimeve dhe opinioneve dhe shpërblehuni për të!

Mjetet për të marrë pjesë janë App, Email dhe hyrja në faqe.

Nga kjo faqe ju mund të merrni pjesë dhe të jeni anëtar i ri i komunitetit tonë kosovar.

Ne kërkojmë:

  • Një adresë emaili. Do të jetë identifikimi juaj i hyrjes.You must create an exclusive password to access.
  • Tregoni gjininë “Femër” ose “Mashkull”.
  • Kodi postar.

Si ta gjej kodin tim postar brenda Kosovës përmes internetit?

Merrni kodin postar brenda Kosovës: https://postakosoves.com/orari-kodet-postare/kodet-postare/

Sa është shpërblimi për t’iu përgjigjur anketave online në Kosovë?

Sipas kohëzgjatjes së disa sekondave deri në minuta.

Kur të merrni një ftesë, do të gjeni kohëzgjatjen dhe vlerën që do të merrni kur të plotësoni 100%.

Shpërblimet shpërblehen sipas tabelës së mëposhtme:

FROMTOPRICE
020.10 EUR
340.20 EUR
550.20 EUR
670.30 EUR
890.30 EUR
10110.40 EUR
12130.40 EUR
14150.50 EUR
16180.70 EUR
19200.70 EUR
21230.80 EUR
24250.90 EUR
26271.00 EUR
28301.30 EUR
31351.40 EUR
36+1.80 EUR